GDPR


Persondatabeskyttelse per 25. maj 2018:
E/F Vårens bestyrelse har sammen med administrator gennemgået foreningens persondata, som er nødvendig for at administrere foreningen. Bestyrelsen har underskrevet en databehandleraftale, som regulerer, hvilke persondata administrator må have om ejerforeningens medlemmer, hvordan disse data opbevares, hvordan de bruges, og hvordan de slettes.

Det kan kort oplyses, at administrator er nødt til at have almindelige persondate, så som navne, adresser, mailadresser for at kunne kontakte ejerne samt opkræve/tilbagebetale for fællesudgifter og andre specifikke udgifter i forbindelse med f.eks. leje af carporte, garager, kælderrum, fælleslån ifm. faldstamme- og vinduesprojekter, mv.

Når persondata ikke længere er nødvendig, dvs. når ejer har solgt sin lejlighed, så har administrator ikke mere bruge for persondata om tidligere ejer og persondata om vedkommende slettes sædvanligvis efter sikker opbevaring i max. 5 år, med mindre der er tale om persondata, der efter en konkret vurdering skal opbevares i længere tid, jf. Ejendomsforeningen Danmarks vejledning vedrørende sletteinstruks.

GDPR giver den enkelte lejer/ejer ret til at kontakte administrator og få oplyst, hvilken data, administrator har om vedkommende selv.

Bestyrelsen har også vurderet persondata vedrørende vaskeriordningerne. På ejerforeningens hjemmeside er oplistet navne og adresser på vaskeriansvarlige. Disse oplysninger er nødvendige for, at tilflyttede eller eksisterende beboere kan kontakte foreningens vaskeriordninger for optagelse i en vaskeriordning.

Bestyrelsen har valgt at formidle kontakten mellem vaskeriordningerne og interesserede beboere ved at oplyse navn og adresse på de vaskeriansvarlige på foreningens hjemmeside. Derfor bliver der udsendt en samtykkeerklæring til de vaskeriansvarlige, som skal give deres accept af at have navn og adresse på foreningens hjemmeside.

Skulle en vaskeriansvarlige ikke ønske dette, så er det i konflikt med, hvordan foreningens bestyrelse har valgt at håndtere kontakten mellem vaskeriordningerne og interesserede beboere. Vaskeriansvarlige må derfor finde en anden person i sin vaskeriordning, som ved samtykke kan acceptere at have navn og adresse oplistet på foreningens hjemmeside. Sker dette, skal det straks meddeles vaskerikoordinator via e-mail vaaren2300@godmail.dk.

Vaskerikoordinator fører en liste med de vaskeriansvarliges navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer samt vaskeriordningernes deltageres navne og adresser. Disse data er nødvendige for, at vaskerikoordinator - ved henvendelse fra nye interesserede beboere, som ønsker optagelse i vaskeriordning - kan henvise til en vaskeriordning, som endnu ikke opfylder kravet om mindst optagelse af 3 husstande i ordningen eller kunne tænkes at ville optage endnu et medlem, samt for at administrator årligt kan opkræve vaskeriansvarlige for vaskeriordningens elforbrug.

Bestyrelsen har besluttet, at vaskeriansvarlige og vaskerideltagerne på samme som anført ovenfor ved samme samtykkeerklæring må acceptere at stå opført på listen eller finde en anden person i vaskeriordningen, som ved samtykke kan acceptere at stå opført på listen. Igen skal dette straks meddeles vaskerikoordinator via e-mail vaaren2300@godmail.dk.

Kan en vaskerideltager eller vaskeriansvarlig slet ikke acceptere at stå opført på listen, så kan de ikke være med i en vaskeriordning i E/F Våren og må finde andre måder at vaske sit tøj.